Menu Zavrieť

Profil spoločnosti

Spoločnosť Bytový podnik Námestovo, s.r.o. bola založená zakladateľom a jediným spoločníkom, mestom Námestovo, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Námestove č. 43/96 zo dňa 21.6.1996 so 100% účasťou mesta Námestovo.
Bytový podnik Námestovo je spoločnosť mesta Námestovo a je nástupníckou spoločnosťou bývalého Mestského bytového podniku Námestovo, kde všetky práva a záväzky prešli na Bytový podnik Námestovo, s.r.o. Svoju činnosť začala dňa 01.08.1996.

Spoločnosť pôsobí v meste Námestovo, ležiacom na brehu vodnej nádrže Oravská priehrada. Sídlom spoločnosti je prvé poschodie bytového domu Bernolákova 390/14, pre starších občanov tzv. „slobodárka“, nachádzajúca sa v strede mesta, vedľa námestia Antona Bernoláka, v blízkosti Okresného Úradu Námestovo a Slovenskej pošty.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody pre občanov, byty, školy, úrady, obchody a iné nebytové priestory na území mesta Námestovo.
Spoločnosť momentálne prevádzkuje 2 blokové a 4 domové kotolne. Najväčšia kotolňa sa nachádza na ulici Severná, ktorou zabezpečujeme dodávku tepla a teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“) pre bytovo-komunálnu sféru na sídlisku Brehy. Druhá kotolňa sa nachádza na ulici Štefánikova, ktorou zásobujeme celé sídlisko Stred a priľahlé úrady, predajne, školu, škôlku, Dom Kultúry, MsÚ atď. Domové kotolne prevádzkujeme v objekte Gymnázia A. Bernoláka, Katastrálneho úradu Námestovo a v bytovom dome č.498 a č.500 na ulici Komenského. Všetky naše kotolne sú plnoautomatizované, riadené z centrálneho dispečingu, nachádzajúceho sa v kotolni Brehy a kontrolované odborne vyškolenou obsluhou v nepretržitej prevádzke. Jediným našim použitým médiom na výrobu tepla a TÚV je zemný plyn.

Ďalšou podstatnou činnosťou je vedenie účtovníctva, ekonomické a účtovné poradenstvo a spracovanie kompletnej účtovnej agendy pre bytové spoločenstvá na základe podpísaných mandátnych zmlúv. Spoločnosť tiež poskytuje služby v oblasti údržby aj pre organizácie a obyvateľstvo, napr. vykonávanie menších sanitárnych opráv, práce a údržba na vodovodných rozvodoch, výmena radiátorov, armatúr atď.